Ragulamin Karty Podarunkowej

REGULAMIN „KART PODARUNKOWYCH” SKLEPU WWW.FASHIONMUFFIN.PL

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

a. Wydawca – FashionMuffin, CC Projekt Sp. z o.o., Słodowiec 5a/4, 01-708, Warszawa. NIP: 118 20 95 603

b. Sklep – sklep internetowy www.fashionmuffin.pl

c. Karta Podarunkowa FashionMuffin– karta oraz jej wartość (Kod Wartościowy) stanowią bon towarowy - wydana na okaziciela, uprawniająca Użytkownika do jej realizacji w sklepie www.fashionmuffin.pl.

d. Nabywca – osoba, która dokonuje przekazania środków na rzecz Wydawcy w wysokości równej wartości bonu, w zamian za co otrzymuje od Wydawcy Kartę Podarunkową FM

e. Użytkownik – posiadacz Karty Podarunkowej FM, przedstawiający jej Kod Wartościowy w polu "Wpisz kod rabatowy"  w koszyku przy dokonywaniu zakupów.

f. Towary – rzeczy oferowane do sprzedaży w sklepie www.fashionmuffin.pl

1. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej FashionMuffin, a następnie do przyjmowania jej do realizacji w sklepie www.fashionmuffin.pl.

2. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie zgodnej z wartością Karty Podarunkowej FashionMuffin oraz do realizacji Karty Podarunkowej FashionMuffin w sklepie www.fashionmuffin.pl w okresie ważności Karty Podarunkowej FashionMuffin.

3. Środki pieniężne przekazane przez Nabywcę zgodnie z punktem 2 przechodzą w całości na własność Wydawcy w momencie wydania Karty Podarunkowej FashionMuffin.

4. Wartość Karty Podarunkowej FashionMuffin wyrażona w PLN, równa jest wartości wskazanej na karcie. Wartość 25 (słownie dwadzieścia pięć),  jest równa 25zł 0gr, 50 (słownie pięćdziesiąt) jest równa 50 zł 0 gr,  wartość 75 (słownie siedemdziesiąt pięć) jest równa 75zł 0gr, wartość 100 (słownie sto) jest równa 100 zł 0 gr (sto zł zero gr).

5. W momencie, gdy Użytkownik zawrze z Wydawcą umowę sprzedaży Towarów, przedstawiając do realizacji Kod Wartościowy, wartość karty podarunkowej zostanie całkowicie wykorzystana. W przypadku dokonania zakupów niższych niż wartość Karty Podarunkowej FashionMuffin, różnica nie jest zwracana Użytkownikowi. W przypadku dokonania zakupów o wyższej wartości niż wartość Karty Podarunkowej FashionMuffin, wymagana jest dopłata od Użytkownika, zgodnie z wartością zakupów z uwzględnieniem Karty Podarunkowej FashionMuffin oraz kosztu wysyłki. Koszt przesyłki nie jest włączony w środki Karty Podarunkowej.

6. Karta Podarunkowa FashionMuffin nie podlega wymianie na środki pieniężne.

7. Karta Podarunkowa FashionMuffin zachowuje ważność przez okres trzech miesięcy od dnia jej wydania. W momencie wydania do przesyłki do Nabywcy Karty Podarunkowej FashionMuffin następuje jej aktywacja. Okres ważności Karty Podarunkowej FashionMuffin nie może zostać przedłużony.

8. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe FashionMuffin, które zostały utracone (lub uszkodzone) po ich wydaniu Nabywcy.

Realizacja Karty Podarunkowej FashionMuffin przez Użytkownika będzie stanowiła ważną transakcję nawet w wypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Karty Podarunkowej FashionMuffin w sposób nieuprawniony.

W wypadku utraty,  zniszczenia lub kradzieży Karty Podarunkowej FashionMuffin Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia.

9. Użytkownik dokonuje realizacji Karty Podarunkowej FashionMuffin poprzez wpisanie Kodu Wartościowego podczas dokonywania zakupów w sklepie. Numer Kodu Wartościowego winien być wpisany w polu "Wpisz kod rabatowy" na etapie koszyka. Na podstawie niniejszego Kodu Wartościowego, wartość zakupów zostanie przeliczona z uwzględnieniem wartości Karty Rabatowej FashionMuffin.

10. Wydawca jest zobowiązany do poinformowania Użytkownika, że Karta Podarunkowa FashionMuffin:

a. może być zrealizowana wyłącznie w sklepie www.fashionmuffin.pl;

b. nie podlega wymianie na środki pieniężne;

c. posiada termin ważności, po którym nie może być zrealizowana.

11. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej FashionMuffin w wypadku:

a. upływu terminu ważności Karty Podarunkowej FashionMuffin,

b. braku technicznej możliwości realizacji Karty Podarunkowej FashionMuffin w szczególności:

12. W wypadku, gdy pomimo upływu terminu ważności Karty Podarunkowej FashionMuffin złotówki zawarte na Karcie Podarunkowej FashionMuffin pozostaną niewykorzystane, Użytkownik nie ma prawa żądać od Wydawcy zwrotu środków pieniężnych przekazanych Wydawcy.

13. W wypadku, gdy cena Towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Podarunkowej FashionMuffin będzie wyższa niż ilość  PLN zapisanych na Karcie Podarunkowej FashionMuffin, Użytkownik zobowiązany będzie różnicę dopłacić zgodnie z formami płatności dostępnymi w sklepie www.fashionmuffin.pl

14. W wypadku, gdy Cena Towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Podarunkowej FashionMuffin będzie wyższa niż wartość wyrażona w PLN zawarta na Karcie Podarunkowej FashionMuffin, Użytkownik nie może wykorzystać wartości Karty Podarunkowej FashionMuffin zawartej na innej Karcie Podarunkowej FashionMuffin.

15. Wszelkie reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi FashionMuffin będą rozpatrywane przez Wydawcę w drodze pisemnej w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika.

Reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi FashionMuffin mogą być składane mailowo lub listownie na adres:

fashionmuffin@gmail.com lub

CC Consulting Sp. z o.o.

Słodowiec 5a/4

01-708 Warszawa

16. W wypadku zwrotu Towarów nabytych w sklepie przy użyciu Karty Podarunkowej FashionMuffin, Użytkownik otrzyma od Wydawcy nowy Kod Wartościowy FashionMuffin, którego wartość będzie odpowiadała cenie Towarów podlegających zwrotowi. Karta Podarunkowa FashionMuffin, którą Wydawca wyda Użytkownikowi zgodnie z postanowieniem niniejszego punktu będzie miała trzymięsięczny okres ważności, licząc od dnia jej wydania.

17. Użytkownik poprzez wpłatę środków pieniężnych Wydawcy oraz odbiór Karty Podarunkowej FashionMuffin oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.

18. Użytkownik poprzez wprowadzenie numeru Karty Podarunkowej FashionMuffin do realizacji oraz odbiór Towarów nabytych z użyciem Karty Podarunkowej FashionMuffin, potwierdza zlecenie dokonania użycia Karty Podarunkowej FashionMuffin w takim zakresie, w jakim użycie karty będzie wynikać z dokumentacji posiadanej przez Wydawcę.

19. Karta Podarunkowa FashionMuffin nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego, nie jest kartą płatniczą.

20. Wartość Karty Podarunkowej w momencie zakupu nie może zostać obniżona poprzez użycie kodów rabatowych lub promocji.

21. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy prawa dotyczące bonów towarowych.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyn. Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione na stronie internetowej www.fashionmuffin.pl

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów