Regulamin rozdania na Instagramie

Regulamin rozdania-konkursu "opaska" w aplikacji Instagram

§ 1. ORGANIZACJA KONKURSU

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają:

Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady , na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „opaska”.
Organizatorem Konkursu jest CC Projekt Sp. z o.o., NIP: 118-20-95-603
 (dalej „Organizator konkursu”).

„Uczestnik” – osoba, która zgłasza swój udział w Konkursie.
Przystąpienie do udziału w Konkursie przez Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją przez niego postanowień Regulaminu Konkursu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z konkursu.
Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.).

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin przedstawia zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.
Konkurs prowadzony jest wyłącznie na terytorium Polski za pośrednictwem serwisu internetowego www.instagram.com. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób prowadzony, sponsorowany, popierany, związany z serwisem Instagram. Uczestnikom Konkursu nie przysługują w związku z udziałem w Konkursie żadne roszczenia wobec tego podmiotu.
Wszelkie informacje o Uczestniku udostępniane lub zbierane w związku z Konkursem będą przetwarzane przez Organizatora konkursu. W celu organizacji konkursu na mocy stosownych umów dane osobowe mogą być przekazane podmiotom współpracującym z Organizatorem.
Konkurs trwa od dnia 12.10.16 do dnia 26.10.2016r włącznie. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja Konkursowa.
Konkurs nie jest prowadzany w celach zarobkowych.

Warunkiem odbycia się konkursu jest osiągnięcie minimalnej liczby 10 uczestników.

§ 3. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem osób, o których mowa w pkt. 3 poniżej. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych, poniżej 16 roku życia mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody opiekuna prawnego na uczestnictwo w Konkursie.
Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest posiadanie aktywnego konta w serwisie Instagram oraz obserwowanie profilu @fashionmuffintwistbands
Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób do drugiego stopnia pokrewieństwa.
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową („Komisja Konkursowa”). W skład Komisji Konkursowej wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora.
Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie następuje przez opublikowanie wpłasnoręcznie zrobionego zdjęcia wg wymogów konkursu, na swoim profilu Instagram wraz z wymaganymi tagami (#). W momecie spełnienia warunków wiązących się z wzięciem udziału w konkursie, uczestnik wyraża zgodę na zrepostowanie zgłoszonego zdjęcia na profilach FashionMuffin. 

§ 4. ZAŁOŻENIA KONKURSU

Celem Konkursu jest promocja marki FashionMuffin.
Konkurs będzie przeprowadzony na platformie Instagram.
Konkurs polega na obserwowaniu profilu @fashionmuffintwistbands, zrepostowaniu zdjęcia konkursowego wraz z wymaganymi tagami (#) pod zdjęciem #fashionmuffin, #fashionmuffinkonkurs oraz @fashionmuffintwistbands, na swoim profilu Instagram. Aby wziąć udział w Konkursie, zdjęcie musi zostać udostępnione na profilu Uczestnika (brak ustawień prywatności) do czasu ogłoszenia wyników konkursu. Uczestnik konkursu musi również pod zdjęciem konkursowym na swoim profilu zaprosić 3 osoby posiadające konto na instagramie do zabawy. Ze wszystkich poprawnych zgłoszeń Komisja konkursowa wybierze 3.
Wyniki konkursu zostaną przekazane bezpośrednio osobie wygranej (Ochrona danych osobowych) w ciągu 7 dni roboczych od zakończenia konkursu.
Organizator ma prawo na każdym etapie trwania konkursu wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku podejrzenia próby wpływania na wyniki konkursu  lub w przypadku naruszenia przez niego warunków Regulaminu. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawiania Nagród .

§ 5. NAGRODY

W ramach nagrody przewidziane są prezenty dla 3 uczestników zabawy:  po 3 opaski bezuciskowe Laura w dowolnie wybranym z oferty sklepu kolorze. Organizator pokryje również koszt dostarczenia nagrody na terenie Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Wartość nagrody nie przekracza kwoty 760,00 zł brutto ustalonej na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowych od osób fizycznych (Dz.U. Z 2000 Nr 14, poz. 176 z późn zm.) a więc nie podlega obowiązkowi zapłaty podatku dochodowego.
O wygranej zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony za pośrednictwem wiadomości prywatnej za pośrednictwem serwisu Instagram.
W celu wyrażenia chęci otrzymania nagrody, uczestnik zobowiązany jest do w wysłania wiadomości e-mail na adres fashionmuffin@gmail.com w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników. Dalszy kontakt ze zwycięzcą Konkursu będzie odbywał się również poprzez wiadomości e-mail lub telefonicznie.
Zwycięzca zobowiązany jest do współpracy w celu przekazania nagrody, zwłaszcza jeżeli chodzi o udostępnienie swoich danych osobowych potrzebnych do przekazania nagrody. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nieudostępnienie uważa się za nieudzielenie zgody ze strony Uczestnika Konkursu niezbędnej do przekazania nagrody.
Po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych firma CC Projekt. z o.o. dostarczy zwycięzcy instrukcje niezbędne do przejęcia wygranej.
Nagrody nie będą podlegały wymianie na gotówkę ani na inne nagrody. Nie jest również możliwe odstąpienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich.
Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody w przypadku gdy:
odmówi pisemnie przyjęcia nagrody, w terminie 7 dni od zakończenia konkursu kontakt z Uczestnikiem nie będzie możliwy, z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy Konkursu;
zwycięzca Konkursu nie spełnia warunków Regulaminu uprawniających go do wzięcia udziału w Konkursie lub otrzymania nagrody.
Organizator zastrzega możliwość zmiany nagród, jeśli przyznanie ich będzie niemożliwe z przyczyn niezależnych od Organizatora. W tym wypadku Organizator zobowiązuje się do przyznania nagrody o wartości nie niższej niż nagroda wymieniona w § 5 ust. 1 po wyżej.

§ 6. DANE OSOBOWE

Przystąpienie do udziału w Konkursie przez Uczestnika jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe Uczestników i Zwycięzców Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora – CC Projekt Sp. z o.o.
W celu organizacji konkursu na mocy stosownych umów dane osobowe mogą być przekazane podmiotom współpracującym z Organizatorem.
Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w szczególności do przesyłania korespondencji związanej z Konkursem, przekazania Nagrody i ogłoszenia wyników Konkursu;
marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych.
Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z zachowaniem ich dla Organizatora.

Uczestnik publikując zdjęcie konkursowe w serwisie Instagram wyraża zgodę na jego repostowanie (poprzez aplikację repost) przez Organizatora.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia zwycięzcy Konkursu o wygranej lub nieprzekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie laureata.
Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć (zmiany, okresowe zakłócenia funkcjonowania serwisu Instagram), lub którym nie mógł zapobiec w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów