Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ 

1. Postanowienia ogólne

a) Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży akcesoriów w sklepie FashionMuffin prowadzonym przez firmę: 

CC Projekt Sp. z o.o.

ul. Obrzeżna 1c lok. 112

02-691 Warszawa 

NIP: 118 20 95 603, REGON: 0000485470

Konto bankowe: 

78 1870 1045 2078 1060 2465 0001

tel. 509989227

b) Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a sprzedającym, zwanym dalej FashionMuffin.

c) Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

d) Każda osoba składająca zamówienie (zwana dalej Klientem) w sklepie internetowym jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nich zasad.

e) Podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

2. Dane Klienta

a) Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym niezbędne jest do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru – FashionMuffin nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje (niedostarczenie zamówienia, dodatkowe koszty związane z odbiorem i ponownym nadaniem przesyłki) wynikające z błędnego podania danych lub nieodebrania przesyłki.

Ponowna wysyłka następuje do 14 dni roboczych od czasu wydania zwrotu przez Pocztę Polską i opłaceniu kosztu ponownej jej wysyłki i zwrotu.

b) FashionMuffin zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji, będą niezupełne (brak imienia, nazwiska, pełnego adresu, nr telefonu bądź adresu mailowego), lub gdy dane podane przez Klienta są błędne, nieprawdziwe lub niewiarygodne.

3. Polityka ochrony prywatności

a) Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupów. Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia Klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń).

4. Przedmiot działalności

a) Przedmiotem działalności sklepu internetowego www.fashionmuffin.pl jest sprzedaż akcesoriów.

b) FashionMuffin prezentuje zdjęcia oferowanych produktów wraz z opisami. Staramy się aby prezentowane zdjęcia miały wysoką jakość i jak najlepiej odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolorystykę wyrobów. Ewentualne nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową, a wyglądem oryginału, jakie mogą wystąpić, wynikają z powodów technicznych i FashionMuffin nie ponosi za nie odpowiedzialności.

5. Zakupy

a) Zamówienie w Sklepie internetowym składa się za pomocą formularza dostępnego na www.fashionmuffin.pl

b) Dodanie produktu do „koszyka”, oraz naciśnięcie przycisku "zamawiam z obowiązkiem zapłaty" oznacza świadome złożenie zamówienia z obowiązkiem uregulowania należności (Ustawa o Prawach Konsumenta art. 17). W przypadku wątpliwości co do złożenia zamówienia, uprasza się o nieskładanie kolejnego zamówienia z obowiązkiem zapłaty, a o nawiązanie kontaktu z zespołem sprzedaży fashionmuffin@gmail.com (pon-pt godz. 10-16)

c) Po złożeniu zamówienia na stronie, Klient otrzyma e-mail potwierdzający zamówienie. 

Złożenie zamówienia jest równoważne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu fashionmuffin.pl, ceny i opisu zamówionych towarów. 

Fashionmuffin zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia błędów na stronach sklepu, polegających na wyświetleniu błędnych informacji o cenach lub stanie towarów. FashionMuffin zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia również w sytuacjach wzbudzających watpliwość autentyczności danych podanych przez Klienta w trakcie procesu zamawiania i w momencie złożenia zamówienia oraz gdy poprzednie zamówienie danego klienta jest w trakcie postępowania rozpatrujacego lub kilkukrotnie anulowane ze względu na brak kontaktu/płatności ze strony Klienta oraz złamanie regulaminu sklepu. 

Jeżeli w momencie złożenia zamówienia artykuł okaże się niedostępny,  FashionMuffin zobowiązuje się poinformować o tym Klienta, dokonać zamiany towaru lub zwrócić Klientowi pieniądze w terminie do 14 dni roboczych od daty płatnosci za zamówienie oraz do anulowania zamówienia. Potwierdzenie skompletowania zamówienia wg. formularza zakupów jest przesłanie przez FashionMuffin informacji o przygotowaniu zamówienia do wysyłki poprzez jego fizyczne skompletowanie.

Standardowo wystawiany jest dowód zakupu.

d) Zapłata za przedmiot uiszczana jest za pomocą portalu przelewem tradycyjnym, Paypal lub poprzez płatności online tpay. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest tpay.pl. Można również wyrazić chęć zapłaty innym sposobem - w tym wypadku prosimy o kontakt na email fashionmuffin@gmail.com.  

e) W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem przelewu tradycyjnego, niezbędne do zrealizowania zamówienia jest podanie w tytule przelewu, numeru zamówienia. Brak takiej informacji może uniemożliwić identyfikację zamówienia, a co za tym idzie jego realizację lub ją opóźnić. FashionMuffin nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie takiego zamówienia. W przypadku braku możliwości zidentyfikowania płatności, niezbędne jest okazanie przez Kupującego potwierdzenia dokonania przelewu.

f) Po zakupie sklep automatycznie informuje o przyjęciu zamówienia. Klient jest zobowiązany uiścić płatność w ciągu 3 dni od złożenia zamówienia. W przypadku braku zaksięgowania wpłaty w tym terminie, FashionMuffin zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy sprzedaży poprzez anulowanie zamowienia. Zapłata ceny jest warunkiem koniecznym dla powstania skutku rozporządzającego zawartej umowy sprzedaży. W przypadku braku płatności w tym terminie umowa sprzedaży może ulec rozwiązaniu przez Sprzedającego bez uprzedniego informowania klienta. 

Istnieje możliwość połączenia zamówień wyłącznie przy wcześniejszym kontakcie i ustaleniu tego z pracownikiem sklepu. Nie ma mozliwości zamiany produktów w złożonym już, zaakceptowanym zamówieniu. Nie ma możliwości połączenia zamówień w trakcie trwania promocji, jak i zamiany produktów.

g) FashionMuffin informuje Klienta o następujących zmianach statusu zamówienia: złożenie zamówienia, przygotowanie do wysyłki, wysyłka, przypomnienie, w przypadku braku płatności o anulowaniu zamówienia.

h) FashionMuffin nie ponosi odpowiedzialności za zamówienie od momentu jego nadania - niedostarczenie przesyłki do adresata z winy dostawcy tj. Poczty Polskiej, Paczkomatów Inpost, Kuriera, podania nieprawidłowych danych uniemożliwiających doręczenie przesyłki lub nieodebrania jej w wyznaczonym terminie z odpowiedniej placówki pocztowej lub wyznaczonego przez dostawcę punktu odbioru. Wszelkie reklamacje związane z dostawą produktów składane są bezpośrednio przed Klienta do firmy odpowiedzialnej za dostarczenie przesyłki. Przesyłki paczkomatowe oraz kurierskie nadawane są bez dodatkowej opcji ubezpieczenia. W przypadku chęci wykupienia ubezpieczenia przesyłki Klient proszony jest o kontakt z taką informacją, oraz uiszczenia odpowiedniej dopłaty, zależnie od wybranej formy przesyłki. Ponowne dostarczenie zwróconej przesyłki (Poczta Polska) skutkuje poniesiem przez Kupującego kosztów związanych z jej odbiorem (list polecony ekonomiczny 5,30zł, list polecony priorytetowy 6,80zł) i kosztem ponownej wysyłki.  

Ewentualne zaginięcie przesyłki wiąże się ze złożeniem reklamacji przez Kupującego do firmy dostarczającego przesyłkę. 

i)  Ozdobna forma opakowania produktów nie jest przedmiotem sprzedaży.

6. Ceny

a) Wszystkie ceny podane na stronach sklepu internetowego są podawane w polskich złotych (PLN) są cenami brutto (23% vat).

b) Podane ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy.

c) Koszt dostawy za pośrednictwem wysyłka za pośrednictwem Paczkomatów - 12zł,  Kurierem - 16zł.

d) Termin przygotowanie zamówienia do wysyłki przez FashionMuffin, złożonych zamówień od daty zaksięgowania pieniędzy na koncie, to zwykle od 1 do 14 dni roboczych. Czas ten może się wydłużyć w przypadku trwania promocji, opóźnienia w odbiorze przesyłek przez firmę dostarczającą lub przy informacji o dniach wolnych w działania biura FashionMuffin, jednak nie przekroczy 21dni roboczych.

7. Wady, zwroty, odstąpienie od umowy

a)  Odstąpienie od umowy

1.   Klient będący Konsumentem będący w rozumieniu prawa osobą fizyczną, może odstąpić od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia wydania towaru, składając stosowne oświadczenie na piśmie (formularz zwrotu). Klient w składanym oświadczeniu podaje rachunek bankowy na jaki ma zostać zwrócona zapłacona przez niego cena towaru. Dla zachowania terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu, wystarcza wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Oświadczenie winno zostać złożone lub przesłane na adres: CC Projekt Sp. z o.o. Kłobucka 23a, lok. 718, 02-699 Warszawa lub na adres mailowy: fashionmuffin@gmail.com

2.   W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Klient jest zobowiązany do zwrotu towaru nie później niż w ciągu 14 dni od momentu dostarczenia FashionMuffin oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwracany towar musi być kompletny. Do zwracanego towaru należy koniecznie dołączyć dokument zakupu (paragon). Koszt zwrotu towaru ponosi Klient. Klient proszony jest o należyte zabezpieczenie odsyłanego towaru tak, aby zapewnić brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.  

3.     a)  W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, zwrot zapłaconej przez Klienta ceny następuje nie później niż w terminie 14 dni od daty odbioru przez Sklep Internetowy pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy i zamówienia, na wskazany przez Klienta rachunek bankowy lub przekazem pocztowym. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

 b) FashionMuffin nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania oferowanych produktów.

c) Wady fizyczne (uszkodzenia) powinny być zgłaszane bezzwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania wysyłki. Nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową, a wyglądem oryginału, jakie mogą wystąpić, wynikają z powodów technicznych i nie mogą być przedmiotem reklamacji. Podczas użytkowania złocenie w elementach srebrnych i koralikach może ulec ścieraniu, co jest naturalną reakcją złocenia. Wycieranie się z czasm złoceń nie podlega reklamacji. 

d) Uszkodzenie przesyłki w trakcie transportu będzie uwzględniane tylko na podstawie zgłoszenia dokonanego u pracownika wybranej firmy dostarczającej zamówienie w momencie dostarczenia przesyłki.

e. W przypadku składania reklamacji niezbędne jest przesłanie formularza reklamacyjnego w ciągu 14 dni od otrzymania zamówienia z informacją o powodzie reklamacji, ewentualnych brakach lub wadach w zamówieniu, przedstawieniu ich w formie zdjęć lub odesłaniu. W przypadku produktów z elementami pozłacanymi, przedmiotem reklamacji nie może być wytarcie, przebarwienie, pordzewienie pozłacanych elementów w wyniku użytkowania lub zamoczenia.  Z troski o materiały z jakich wykonane są bransoletki, niezbędne jest zachowanie szczególnej dbałośc o nie. Aby uniknąć narażenia biżuterii na uszkodzenia mechaniczne i chemiczne nie należy poddawać jej: kontaktom z detergentami, działaniu silnych kosmetyków takich, jak perfumy, kontaktowi z wodą.

Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez FashionMuffin. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

e. Prawo do ostąpienia od umowy przysługuje wyłącznie osobie będącej w świetle prawa Konsumentem - osoba fizyczną. W związku z tym w przypadku zamówienia produktów na Firmę (faktura vat) nie przysługuje ta możliwość.

f. Zwrotowi lub wymianie nie podlegają produkty wyprodukowane według specyfikacji konsumenta np. bransoletki spersonalizowane z literek wg własnego projektu, jeżeli projekt został wykonany zgodnie ze zleceniem Klienta. 

g. Anulowanie zamówienia - w momencie gdy zamówienie zostało przyjęte, nie możemy go anulować ani nic w nim zmienić, niezależnie od tego, czy zostało już wysłane, czy jest w kompletowaniu.

h. Zgodnie z rozporządzeniem UE nr 524/2013 informujemy o możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej ODR.

8. Prawa autorskie

a) Wszystkie produkty prezentowane na stronie www.fashionmuffin.pl są projektowane oraz tworzone przez FashionMuffin.

Ich zakup w celach dalszej odsprzedaży (w celach zarobkowy) zobowiązuje kupującego do wykorzystania logo firmy, etykiet  i nazwy firmy - FashionMuffin, oraz do poinformowania o tym sprzedawcy w celu zawarcia współpracy (umowa).

9. Zakończenie

a) W sprawach nieregulowanych przez niniejszy regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.


Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów